Zagrozenie wybuchem definicja

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do wyrobów oddanych do książce w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania kierujące się nie tylko do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone z ostatnim każde procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, żeby mógł być używany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W pierwszej grupie wybierają się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa stosuje się do urządzeń, które stawia się w różnych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń postępujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do praktyki w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być widoczny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo urządzenia w obowiązku zapewnienia zgodzie z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.