Wymagania bezpieczenstwa dotyczace procesow pracy

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i kontrole zdrowia, które musi dokonać wszystek produkt dany do lekturze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., każdy wyrób będzie wymagał posiadać będące oznaczenia:

urządzenia dla gastronomiiUrządzenia, sprzęt, wyposażenie gastronomiczne dla twojego sklepu Polkas Kraków

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania pragną istnieć skonstruowane tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zobowiązuje się z następującymi procedurami: 1. badanie standardu WE - ma na celu potwierdzenie, że urządzenie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i kontroli każdego wytworzonego efektu w planie ustalenia zgód z informacją, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgodę z mężczyzną - procedura do zrealizowania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w projektu dostarczenia jego synchronizacje z mężczyzną przedstawionym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami opisanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w punkcie przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.