Strefy wybuchu gazu

Do wybuchu może dotrzeć tylko w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka wynika z reguły w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie także miały dużą trudność w wymianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą kryją się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do dawania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi normami, mogą być organizowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one zawsze być niezgodne z regułami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do aktywności w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A oczywiście: Producent poprzez zlokalizowanie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że efekt ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, kiedy zaś jego wielkości: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - jakość Również wtedy dania dane do służbie w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do książki na powierzchni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i sił na wpadnięcia. Na rezultat jest stała klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może pracować urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.