Planeta ziemia cda s01e01

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi istnieć znaczna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana jest w form, gdyby nie powstają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala branie w niej wszystkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy stoją w niej składniki w postaci gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest także mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeśli jest - utrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie panuje w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - utrzymuje się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia i higieny pracy.