Ochrona przeciwpozarowa prezentacja multimedialna

W przedsiębiorstwie, w którym mówią pyły, ciecze, gazy lub i pary łatwopalne, zaś nie jest tam wyznaczony stref, jakie mogły być zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy mieć, że obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie stref zagrożenia wybuchem.

 

Nadto w projektuj paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw psychicznych i rady z dnia 7 czerwca 2010 r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.10.109.719), zarówno w budynkach jak i jeszcze na przyległych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne bądź też gdzie mogą osiągać się mieszaniny mogące sprawić wybuch, przygotowuje się oceny zagrożenia wybuchem.
W niniejszej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W pomieszczeniach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą przynieść wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny być założona według obowiązujących norm europejskich, wśród nich chodzi wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i pomoc przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Tworzenie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, wybór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody pytań i dane tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania bezpieczeństwa oraz dodawania baterii wtórnych.