Obowiazki pracodawcy na poczatku roku 2014

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z możliwością nastąpienia w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie wykorzystywane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w tekście prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady funkcjonowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz pobiera na pracodawcę szereg obowiązków, których pragnie dokonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania kształtowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę istnienia oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w tłu pracy wydzielić odpowiednie strefy w odległości zagrożenia szybkiego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w prawie. Dokument winien stanowić wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym stanowić odpowiednio oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do zapewnienia ewakuacji w postaci, gdy dojdzie do zagrożenia.