Mozliwosc wystapienia w miejscu pracy zagrozenia wybuchem

Zgodnie z paragrafem 4 ustawy 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej jest od nas wymagane opracowanie ryzyka wybuchu. Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy jest organem administracji publicznej, który weryfikuje wykonanie i poprawność oceny ryzyka wybuchu.


Zagrożenia związane ze stosowaniem substancji łatwopalnych, pyłów, gazów lub ich mieszanin powoduje znaczny wzrost prawdopodobieństwa zaistnienia wybuchu w instalacjach procesowych. W każdym przypadku, gdy jest to tylko możliwe, trzeba zapobiegać występowaniu atmosfer wybuchowych. Pierwszym krokiem w ocenie ryzyka wybuchu, i jednym z najważniejszych, jest określenie, czy niebezpieczna atmosfera wybuchowa może wystąpić w określonych warunkach. Jeśli jest taka możliwość, należy ustalić, czy może dojść do jej zapłonu. Powyższy proces oceny nie może być uogólniany i musi za każdym razem odnosić się do indywidualnych przypadków. Analiza ryzyka wybuchu musi być przeprowadzana dla każdego procesu pracy lub procesu produkcyjnego. Gdy oceniamy ryzyko wybuchu całościowo, zazwyczaj bierzemy pod uwagę używane urządzenia do wykonywania pracy, używane substancje, cechy charakterystyczne budynków oraz warunki pracy i procesy produkcyjne.
Takie opracowania są wykonywane przez wiele firm z tym związanych. Koszt analizy ryzyka wybuchu jest ustalany w każdym przypadku indywidualnie i między innymi zależy od charakterystyki obiektu, czyli powierzchni, ilości pomieszczeń, czy dla obiektu sporządzono analizy dotyczące bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego, charakterystyki profilu prowadzonej działalności, a także ilości stosowanych substancji palnych, które mogą stwarzać zagrożenie wybuchem. Mamy do wyboru również wiele ofert, w których nasza analiza czy opracowanie mogą zostać sporządzone w języku rosyjskim, niemieckim, francuskim czy angielskim.