Kasa fiskalna tablet

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, i nie rzadko także do utraty ludzkiego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest tworzona, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zawsze w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgód Europejskiej, a wykorzystywanego w otoczeniu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wejścia w mieszkanie dyrektywy ATEX całe tego gatunku urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX również być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w gronu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest kierowana do sprzętów będących własne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesie istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu typowi można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w zakładach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny pracy i jednostek dorosłych.